Telemarketingo ir skambučių centro paslaugos Sužinoti daugiau

Paslaugos Projektų administravimas

Projektų administravimas

Projektų administravimas yra vienas svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų, ypač projektams, kuriems skirta ES fondų, Lietuvos ir užsienio valstybių verslo paramos ir plėtros skatinimo programų parama bei Lietuvos ir (arba) užsienio bankų kreditavimas. Administruodami projektus mes kartu su klientu prisiimame atsakomybę efektyviai kontroliuoti ir reguliuoti projekto įgyvendinimą bei šiuo laikotarpiu atsirandančius pokyčius, spręsti kylančias problemas tam, kad būtų pasiektas pagrindinis projekto administravimo tikslas – projektas būtų sėkmingai įgyvendintas ir pasiekti visi suplanuoti rezultatai.


Projekto administravimas apima šias paslaugas:

 • tarpininkavimas bendraujant su įgyvendinančiomis institucijomis;
 • viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir pirkimų įgyvendinimo koordinavimas;
 • sutarčių ir raštų projektų rengimas;
 • finansinių ataskaitų rengimas;
 • projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimas;
 • tarpinių mokėjimo prašymų rengimas;
 • galutinio mokėjimo prašymo rengimas;
 • projekto administravimo ataskaitų rengimas;
 • projekto viešinimo priežiūra;
 • sutarčių su tiekėjais vykdymo priežiūra;
 • konsultacijos projekto apskaitos organizavimo klausimais;
 • konsultacijos projektinės dokumentacijos surinkimo ir saugojimo klausimais;
 • konsultacijos projekto įgyvendinimo klausimais;
 • geros projektų administravimo praktikos įgyvendinimas;
 • projekto veiklų įgyvendinimo ir atitikimo paraiškai priežiūra ir kontrolė.

Administravimo paslaugas teikiame laikydamiesi šių dokumentų reikalavimų:

 • Europos Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1828/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisyklių;
 • Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr 4-132);
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo;
 • Neperkančiųjų organizacijų pirkimų tvarkos aprašo;
 • atitinkamų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių;
 • atitinkamų priemonių finansavimo sąlygų aprašų, įgyvendinimo taisyklių ir (arba) kitų metodikų;
 • kitų aktualių teisės aktų ir (arba) rekomentacijų.

Eurotela – socialinė neįgaliųjų įmonė, teikianti viešinimo ir rinkos tyrimų paslaugas nuo 2006 metų. Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis, visuomeninėmis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, kurioms siūlome platų paslaugu spektrą ir lankstų požiūrį.

"Eurotela" paslaugos:

Tyrimai

Apklausos

Siūlome paslaugas, apimančias visus Jūsų įmonės ar organizacijos viešumo, įvaizdžio ir ryšių su visuomene aspektus. Plačiau