Telemarketingo ir skambučių centro paslaugos Sužinoti daugiau

Privatumo politikaPrivatumo politika

UAB „Eurotela“

Kodas 300592163

PATVIRTINTA
UAB „Eurotela“  direktorės
Astos Kanienės
2018 m.  rugpjūčio 31 d
įsakymu Nr. DS-24

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma UAB „Eurotela“, įmonės kodas 300592163, įsikūrusios Vilhelmo Berbomo g. 10 - 212, LT-92221 Klaipėdoje   (toliau – Bendrovė), ir fizinių asmenų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su Bendrove ir (ar) jos teikiamomis paslaugomis (toliau – Klientai), tarpusavio santykiams. Bendrovė yra asmens duomenų valdytoja, bet kokiu su asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu galima kreiptis tiesiogiai į už duomenų apsaugą atsakingą Bendrovės įgaliotą asmenį Olesią Vaišvilienę el. paštu olesia@eurotela.lt, tel. +370 616 23685 arba asmeniškai adresu Vilhelmo Berbomo g. 10 - 212, LT-92221 Klaipėdoje  pagal išankstinį susitarimą.
 2. Politika taip pat taikoma ir Bendrovės partnerių, su kuriais Bendrovę sieja sutartiniai santykiai, darbuotojų atžvilgiu.
 3. Politika taikoma fizinių asmenų asmens duomenims, ji netaikoma juridinių asmenų duomenimis.
 4. Politika taikoma ir tiems santykiams, kurie atsirado iki jo įsigaliojimo dienos.
 5. Politikoje pateikiama pagrindinė informacija, kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis, gautus teikiant paslaugas ir vykdant kitą Bendrovės veiklą. Papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ar kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, sudarytuose tiesiogiai su klientu, taip pat kituose su Bendrovės veikla susijusiuose dokumentuose bei Bendrovės internetiniame puslapyje eurotela.lt.
 6. Mes vertiname Jūsų privatumą ir taikome visas saugumo priemones Jūsų teikiamai informacijai ir privatumui apsaugoti - Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, ICC/ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) Tarptautiniu rinkos ir socialinių tyrimų kodeksu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip ir minėtuose teisės aktuose vartojamos sąvokos.
 7. Bendrovė gali bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Politiką. Apie Politikos pakeitimą Bendrovė informuoja Bendrovės internetiniame puslapyje eurotela.lt paskelbdama naujos Politikos redakciją. Politikos pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo minėtais būdais dienos, nebent jame yra numatyta kita įsigaliojimo data.
 8. Bendrovė užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat užtikrina tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo, ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.
 9. Bendrovės klientas ar potencialus klientas, pretendentai į darbuotojus bei kiti fiziniai asmenys yra atsakingi, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius savo asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 10. Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.
 11. Bendrovė nevykdo profiliavimo ir automatizuoto sprendimų priėmimo.
 12. Bendrovė neperduoda asmens duomenų už Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės teritorijoje (EEE) ribų.

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

 1. Žemiau nurodomi atvejai, kai Bendrovė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis ir šių duomenų atžvilgiu veikia kaip duomenų valdytoja. Žemiau pateikiamas atvejų sąrašas nėra baigtinis.
  1. Bendrovė savo veikloje tvarko savo akcininkų asmens duomenis. Šie duomenys gaunami iš teisėtų šaltinių (įskaitant viešuosius registrus) ir naudojami tik vykdant jai taikomas teisines pareigas, susijusias su bendrovės akcininkų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcininkų teisių įgyvendinimu, finansine apskaita ir mokestinių prievolių, o taip pat kitų Bendrovei taikomų prievolių ir pareigų įvykdymu.
  2. Bendrovė taip pat tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų ir agentų) asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius, sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus,  plėtojant ir užtikrinant Bendrovės teisėtus interesus,  Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų,  Bendrovei vykdant jai taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus.
  3. Bendrovė renka ir tvarko klientų, teikusių prašymą, skundą, paklausimą ar kitu būdu besikreipusių į Bendrovę raštu, įskaitant ir el. paštu, socialiniais tinklais, taip pat procesiniuose dokumentuose pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti duomenys, kuriuos klientas pateikė Bendrovei), taip pat Bendrovės atsakymą sutikimo arba teisinės prievolės pagrindu ir prašymo, skundo, paklausimo ar kito kreipimosi nagrinėjimo, atsakymo pateikimo tikslu.
  4. Bendrovė renka ir tvarko klientų, paskambinusių Bendrovės bendruoju telefonu +370 46 301219, asmens duomenis (telefono numerį, skambučio įrašą ir kitus duomenis, jei juos klientas pateikia skambučio metu) sutikimo pagrindu ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu. Apie tai, kad Jūsų pokalbis įrašomas, Bendrovė Jus informuoja prieš pokalbį.
  5. Bendrovė renka ir tvarko kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis ir susijusius duomenis) sutikimo pagrindu ir atrankos į Bendrovės darbuotojus vykdymo tikslu. Jei kandidatas ir Bendrovė darbo sutarties nesudaro, Bendrovė atrankai pasibaigus šiuos kandidato duomenis tvarko tik tuo atveju, jei kandidatas duoda Bendrovei aiškų sutikimą raštu tvarkyti šiuos duomenis po atrankos pabaigos – šie duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu ir su tikslu pakviesti kandidatą dalyvauti kitose Bendrovės vykdomose darbuotojų atrankose ateityje. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume. Jei Bendrovės ar darbo paieškos tinklalapiuose pamatysite Jums aktualų darbo skelbimą, kviečiame kandidatuoti tiesiogiai skelbime nurodytu el. paštu
  6. Bendrovė gali tvarkyti duomenis apie su klientais susijusius trečiuosius asmenis, pavyzdžiui, teisinius atstovus, naudos gavėjus, sutarties su klientu sudarymo ir vykdymo, teisinės prievolės pagrindu konkrečios paslaugos teikimo klientui ar kitu teisėtu tikslu.
  7. Bendrovė nerenka klientų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių kliento rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.
 2. Bendrovė asmens duomenis tvarko tik esant šiems teisiniams pagrindams – siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.
 3. Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
 4. Duomenų subjektai neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos arba duomenų subjektas negalės įsidarbinti Bendrovėje, jei asmens duomenis nebus pateikti.

 

Asmens duomenų gavimo šaltiniai

 1. Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjektų; taip pat Bendrovė darbuotojų/klientų gali ieškoti visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose, įvairiose viešai pasiekiamose duomenų bazėse, informaciją apie duomenų subjektą Bendrovei gali perduoti Lietuvos darbo birža, įdarbinimo paslaugas teikiančios agentūros ir kt. subjektai.
 2. Bendrovė, siekdama įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų gali kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą.
 3. Tam tikrais atvejais Bendrovė gali gauti asmens duomenų iš Bendrovės klientų (fizinių ir juridinių asmenų), kuriems Bendrovė teikia savo paslaugas.
 4. Tam tikrais atvejais Bendrovė taip pat gali gauti asmens duomenų iš mokėjimo paslaugų teikėjų, valstybės institucijų ir įstaigų (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų, mokesčių administravimo, antstolių, notarų ir kt.), taip pat teismų ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų.
 5. Šiame skyriuje nurodymas duomenų šaltinių sąrašas nėra baigtinis.

 

Asmens duomenų saugojimo terminas

 1. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai. Bendrovė asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientais sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ar teisėtus Bendrovės interesus:
  1. Asmens duomenys sudarytose su Bendrove sutartyse yra saugomi 5 metus po sutarties pasibaigimo;
  2. Klientų, paskambinusių Bendrovės bendruoju telefonu +370 46 301219 arba +370 616 23685, asmens duomenis (telefono numerį, skambučio įrašą ir kitus duomenis, jei juos pateikiate) ir klientų, teikusių prašymą, skundą, paklausimą ar kitu būdu besikreipusių į Bendrovę raštu, įskaitant ir el. paštu, socialiniais tinklais (adresą, el.paštą ir kitus pateiktus duomenis) Bendrovė saugo 1 metus, o tuo atveju, jei dėl kreipimosi kyla ginčas, šis terminas gali būti pratęstas iki visiško ginčo išsprendimo dienos;
  3. Kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenis (vardą, pavardę, gyvenimo aprašyme pateiktus duomenis) Bendrovė saugo iki konkrečios atrankos pabaigos. Jei atrankai pasibaigus Bendrovė gavo asmens raštišką sutikimą, šiuos duomenis Bendrovė saugo 1 metus po tokio sutikimo gavimo dienos;
  4. Kitais atvejais Bendrovė asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpį apibrėžia atsižvelgdama į su klientu sudarytų sutarčių pobūdį, teisės aktų reikalavimus ir (ar) Bendrovės teisėtą interesą, įskaitant, bet neapsiribojant interesu tvarkyti ir saugoti asmens duomenis tokį laikotarpį, koks būtinas tinkamai atsakyti į galimas pretenzijas, ieškinius ir kitokius reikalavimus.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

 1. Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, tačiau įstatymuose tiesiogiai numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, mokesčių administravimo institucijoms, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms.
 2. Bet kokie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, teikiančioms asmens duomenų tvarkymo paslaugas Bendrovei, ir atitinkančioms įstatymų keliamus reikalavimus dėl duomenų apsaugos, o šios trečiosios šalys tuos duomenis gali tvarkyti. Bendrovė gali pasitelkti šiuos duomenų tvarkytojus: rinkodaros, archyvavimo, buhalterinės apskaitos, serverių nuomos, IT infrastruktūros, ryšio, konsultacijų ir kitas paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones ir kitus asmens duomenų tvarkytojus.
 3. Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali atskleisti (perduoti) asmens duomenis tretiesiems asmenis šioje Politikoje nenurodytas atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų.

Duomenų subjektų teisės

 1. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
  1. Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis; šią teisę gali riboti teisės aktai ir juose numatyti teisių įgyvendinimo apribojimai, kitų asmenų privatumo ir jų asmens duomenų apsauga bei su Bendrovės teikiamomis paslaugos, jų teikimo ypatumais susijusios priežastys. Teisė susipažinti gali būti netaikoma informacijai, kuri laikoma Bendrovės komercine paslaptimi ir (ar) konfidencialia informacija, taip pat Bendrovės vidaus vertinimams ir medžiagai;
  2. Teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
  3. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  4. Teisę reikalauti, kad pateikti Jūsų sutikimu pateikti asmens duomenys būtų ištrinti, jei toks sutikimas yra atšaukiamas. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sutarties vykdymas ir (ar) teisės aktų reikalavimų laikymasis;
  5. Teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai, kol Bendrovė Jūsų prašymu patikrins jų tvarkymo teisėtumą;
  6. Teisę reikalauti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti Jums tiesiogiai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie tvarkomi Jūsų sutikimo arba su Jumis sudarytos sutarties pagrindu). Teisė perkelti duomenis gali būti netaikoma Bendrovės komercinėms paslaptims, taip pat Bendrovės vidaus vertinimams ir medžiagai;
  7. Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
  8. Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  9. Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.
 2. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą. Bendrovė atsisakiusi vykdyti duomenų subjekto  reikalavimą, aiškiai nurodys tokio atsisakymo pagrindą.
 3. Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +370 46 301219, el. paštu olesia@eurotela.lt, paštu Vilhelmo Berbomo g. 10 - 212, LT-92221 Klaipėda arba atvykti į biurą iš anksto susitarus susitikimo laiką adresu Vilhelmo Berbomo g. 10 - 212, LT-92221 Klaipėdoje.

 

Kitos nuostatos

 1. Jei naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis arba pateikiate mums bet kokius savo duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje Politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.
 2. Privatumo politika nėra laikomas Bendrovės ir duomenų subjekto susitarimu dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

Tai - įdomu:

 • Dėl dotacijų, gaunamų iš LR ministerijų ir ES fondų, galime pasiūlyti itin konkurencingas paslaugų kainas;
 • 2009 metais mes investavome 74 000 litų į darbuotojų apmokymus, todėl galime pasiūlyti itin aukštos kokybės paslaugas;
 • Perkant paslaugas iš mūsų, valstybiniam sektoriui taikoma supaprastinta viešųjų pirkimų tvarka.
 • Esame socialiai atsakinga kompanija: 2010 m. gavome apdovanoimą „Už socialiai pažeidžiamų asmenų integravimą į darbo rinką“.

Eurotela – socialinė neįgaliųjų įmonė, teikianti viešinimo ir rinkos tyrimų paslaugas nuo 2006 metų. Mes bendradarbiaujame su valstybinėmis, visuomeninėmis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, kurioms siūlome platų paslaugu spektrą ir lankstų požiūrį.

"Eurotela" paslaugos:

Tyrimai

Apklausos

Siūlome paslaugas, apimančias visus Jūsų įmonės ar organizacijos viešumo, įvaizdžio ir ryšių su visuomene aspektus. Plačiau